conflict of interest

Ter voorkoming van conflicterende belangen voldoen wij aan de Kwaliteitsnormering NVGA.

Het kan voor komen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar. Op het moment dat er sprake is van een belangenverstrengeling tussen de intermediair-activiteiten enerzijds en volmacht-activiteiten anderzijds wordt niet voldaan aan hetgeen de wetgever middels Wft (artikel 3:17) heeft beoogd te regelen.

 

Statement - Conflicterende situaties