Dienstenwijzer

Dienstenwijzer King Verzekeringen B.V. en King Assuradeuren B.V. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan én mag verwachten.

WIE ZIJN WIJ?

Kingpolis  is marktleider op gebied van fietsverzekeringen en al meerdere keren als beste getest door de Consumentenbond. Onze missie is om consumenten die een waardevol product hebben aangeschaft, te ontzorgen door deze te verzekeren tegen risico’s zoals diefstal en beschadiging. Wij werken vanuit ons kantoor in Heerenveen en verkopen onze verzekeringen in Nederland, België en Duitsland.

King  Assuradeuren BV, onderdeel van de Alpina Group, is gevolmachtigd agent van een aantal verzekeringsmaatschappijen, waaronder a.s.r. , Anker Insurance Company en WERTGARANTIE. Hierdoor hebben we de bevoegdheid gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Wij behandelen, accepteren en verwerken aanvragen voor verzekeringen volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de verzekeraar.

King Verzekeringen B.V. is de bemiddelaar via wie de verzekering tot stand komt.

King Assuradeuren B.V. en King Verzekeringen B.V. handelen tezamen onder de naam Kingpolis.

ONZE DIENSTEN EN WERKWIJZE

Kingpolis biedt de mogelijkheid om uw verzekering, ten behoeve van uw fiets, e-bike of racefiets af te sluiten. Dit kan via een bij Kingpolis  aangesloten rijwielzaak óf online via de afsluitstraat op onze website.

Voor onze polissen bieden wij de volgende diensten aan:

  • Wij verzorgen de administratie van de polissen die bij ons zijn afgesloten.
  • Gedurende de looptijd van uw verzekering staan wij klaar om uitleg te geven over de financiële producten die u hebt afgesloten en kunt u wijzigingen veelal online doorgeven.
  • In geval van schade bieden wij ondersteuning over de te nemen stappen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Uiteraard verwachten wij van u, dat u de juiste gegevens verstrekt. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan dat gevolgen hebben voor de aanvraag en later op de eventuele schadeafwikkeling. Als uw persoonlijke en/of zakelijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, is het aan te raden dit aan ons door te geven. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s onverzekerd blijven. Wij verzoeken u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren en onjuistheden aan ons door te geven. Tot slot vertrouwen wij erop dat bij een afgesloten dienst tijdig de premie wordt betaald.

PRIVACY

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij vertrouwelijke informatie aan onze klanten. U kunt er vanuit gaan, dat wij op een uiterst zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie. Door diverse technische en organisatorische maatregelen zijn uw gegevens o.a. beveiligd tegen inbreuk van buitenaf en onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. U heeft het recht om ons informatie te vragen over hoe wij persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Tevens heeft u het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij die verwerken? Kijk hier voor ons Privacy-statement.

BETALING

Betaling van verzekeringspremies doet u via onze Stichting Betalingscentrum King door middel van automatische incasso of een factuur.  Per polis zullen wij daarover afspraken met u maken. Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus ongewijzigd in stand. Blijft betaling aan ons uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

HOE WORDEN WIJ BELOOND?         

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. De beloning is een percentage van de netto premie en de hoogte van het percentage is afhankelijk van het productsoort.

DIENSTVERLENING

geen advies

Mocht u via onze website een verzekering afsluiten dan is er geen sprake van advies. Bij het online afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of andere zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

HOE WORDEN ONZE MEDEWERKERS BELOOND?

Het salaris van onze medewerkers is gebaseerd op een vast bedrag. Onze salarissen zijn marktconform en vastgelegd in een salarishuis. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen.

VAKBEKWAAMHEID:

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt hier continu in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel theoretische kennis opgedaan. Deze kennis wordt, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden.

REGISTRATIES

Wij zijn bij een aantal organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons dienstverlening gewaarborgd blijven. Hieronder sommen wij onze registraties voor u op.

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd voor

King Verzekeringen BV onder nummer 09160639

King Assuradeuren BV onder nummer 0109778

Stichting Betalingscentrum King onder nummer 53257111

AFM

De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Alleen als een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om bepaalde financiële diensten te verlenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12006622 (Aangesloten instelling conform art 2:105 WFT bij King Assuradeuren BV). U kunt hier het register van vergunninghouders kunt u raadplegen.

AP

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het KiFiD. Ons aansluitnummer is 300.003735. Meer informatie kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindende  uitspraken van de Geschillencommissie KiFiD. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast hebben wij telefonisch een bereikbaarheidsservice, zodat u bij calamiteiten op ons kunt rekenen. Onze bedrijfsgegevens treft u hieronder:

Locatie:

Bezoekadres : Businesspark Friesland-West 47 8447 SL  HEERENVEEN

Postadres : Postbus 148, 8530  AC Lemmer

Telefoon : 085 - 7441650

Email : info@kingpolis.nl

Website :  kingpolis.nl

MEER WETEN?

We hopen dat onze dienstenwijzer u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Heeft u vragen? Aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen.

Wij zijn u graag van dienst.

 

Dienstenwijzer